PHÂN LY

 

... Chuông chùa hối hả ngân sâu

Vần vũ mây đen mặt trời tím tái

Cánh cửa trần gian khép lại

Mẹ đi, thương nhớ vạn niên sầu.

 

Tìm đâu - tìm đâu?

Cánh hạc cuối trời mây trắng

Dĩ vãng thời gian chở nặng

Mắt nhũn sầu trĩu giọt phân ly.