LỊM GIẤC MƠ TÀN

 

Em ở đó khung trời quên lãng

Ta về đây buôn bán thời gian

Ta về đây làm tên ngạo mạn

Ta về đây lịm giấc mơ tàn